Przepisy prawne i ochrona ryb

UWAGA:
Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt 4 lit. „c” ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu.

Zgodnie z Art.25 pkt 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art.23 pkt 1-3 i 4 lit.b,  tj:

  • kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
  • kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,
  • zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.
  • żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

    do odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za          pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4b

1)   korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;

2)   jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę.

Permalink do tego artykułu: http://xn--pzw23opatw-obb.pl/?page_id=2550