↑ Powrót do Składki

2018

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1 Składka roczna pełna 220,00
2 Składka pełna ulgowa dla:
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
– członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
– kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
– mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.
– osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub poruszających się na wózku
Inwalidzkim) 125,00
3 Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat (jeżeli w danym roku kończy 18
lat to ma prawo do ulgi) 60,00
4 Składka pełna dla członka uczestnika PZW. 20,00

II
1 Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i
górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami. 110,00
2 Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
– odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
– kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
– mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia
– osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub poruszających się na wózku
inwalidzkim) 75,00

Składka roczna uzupełniająca:
III
1 Składkę z punktu II/1 do składki pełnej 110,00
2 Składkę z punktu II/2 do składki pełnej 50,00
3 Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej
wymienionych zbiorników:
– „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii 60,00
4 Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb 10,00

IV
Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych
wydzielonych
1 Składka podstawowa roczna – członek PZW (tzw. zbiorniki) 160,00

V
Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami
1 Składka okresowa 1-dniowa 20,00
2 Składka okresowa 3-dniowa 40,00
3 Składka okresowa 7-dniowa 60,00
4 Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni) 120,00

Dla niezrzeszonych w PZW.
1 Składka okresowa 1-dniowa 50,00
2 Składka okresowa 3-dniowa 80,00
3 Składka okresowa 7-dniowa 120,00
4 Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni) 300,00

Wyjaśnienia do tabeli składek:
*Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
**Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.
Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.
Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

Permalink do tego artykułu: http://xn--pzw23opatw-obb.pl/?page_id=2736