↑ Powrót do Składki

2019

Załącznik do Uchwały Nr 53 z dnia 12 listopada 2018 roku
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu
Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę
i zagospodarowanie wód w 2019 roku.
Lp.
Rodzaj składki członkowskiej na ochronę
i zagospodarowanie wód
Wysokość
składki
w PLN
I
Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*
i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi
w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.
1 Składka pełna 220,00
2
Składka pełna ulgowa dla:
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
– członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
– kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
– mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.
– osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub
poruszających się na wózku inwalidzkim).
125,00
3
Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat
(jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).
60,00
4 Składka pełna dla członka uczestnika PZW. 20,00
II
1
Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach
ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników
wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.
110,00
2
Składka niepełna z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym
ze zbiorników: „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie,
„Buczyna” w Bogorii.
60,00
3
Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania w „Jeziorze
Tarnobrzeskim”
150,00
4
Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,
– odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
– kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
– mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia
– osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub
poruszających się na wózku inwalidzkim)
75,00
Składka roczna uzupełniająca:
III
1 Składkę z punktu II/1 do składki pełnej 110,00
2 Składkę z punktu II/2 do składki pełnej 50,00
3
Składkę z pkt IV.1. przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji do wędkowania
na części obwodu rybackiego Nr 6 rz. Wisła odcinek od ujścia rz. Wisłoki
do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale Elektrowni w Połańcu.
40,00
4 Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb 10,00
IV
Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania
tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych
1 Składka podstawowa roczna – członek PZW (tzw. zbiorniki) 160,00
V
Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich
wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami
1 Składka okresowa 1-dniowa 20,00
2 Składka okresowa 3-dniowa 40,00
3 Składka okresowa 7-dniowa 60,00
VI
Opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu od osób
niezrzeszonych i cudzoziemców.
1 Opłata okresowa 1-dniowa 35,00
2 Opłata okresowa 3-dniowa 65,00
3 Opłata okresowa 7-dniowa 100,00
4 Opłata roczna pełna 550,00
5
Opłata roczna niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko
w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie
(z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi
w Okręgu metodami.
350,00
6 Opłata roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5 + 6 = 4) 200,00
7
Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na
zbiornikach wydzielonych
400,00
8
Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na
jednym wybranym zbiorniku wydzielonym
300,00
9
Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania metodą
spinningową
450,00
10
Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania ze środków
pływających
500,00
Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte
w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje
odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć
u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania
tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I
i II.
4. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
5. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania
dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
6. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni
ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód.
7. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie
z wnoszenia składki okręgowej.
8. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg
Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego
obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
9. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi
20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
10. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania
na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

Permalink do tego artykułu: http://xn--pzw23opatw-obb.pl/?page_id=2798